VÝSTAVY PSŮ A TITULY

V současné době se na území naší republiky používá Výstavní řád ČMKU, který vznikl v roce 1994 po založení ČMKU. V průběhu následujících let tento řád prošel několika drobnými změnami a v současné době je platné znění od 1.ledna 2000. Rozhodčí pro posuzování exteriéru psů i chovatelské kluby jsou o případných změnách pro v této oblasti kynologie platné předpisy informováni. V České republice se pořádají následující výstavy:
a) oblastní - jsou přístupné pro plemena psů uvedená v propozicích. Lovecká plemena se většinou zúčastňují oblastních výstav pořádaných ČMKJ. Zájem o lovecká plemena mají ale i jiní pořadatelé oblastních výstav. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno posuzováno, přísluší chovatelskému klubu. Oblastní výstavy psů loveckých plemen, tak jak je známe, mají velkou tradici.
b) krajské - svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné a v rámci loveckých plemen se nepořádají.
c) klubové - jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. V těch případech, kdy je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud ovšem na ní bude zadávat čekatelství národního šampionátu CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu či ne. Jiná už je otázka titulu Klubový vítěz. Pravidla pro jeho získání vycházejí z předpisů příslušného klubu.
d) speciální - může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech, je to tedy na dohodě příslušných klubů.
e) národní - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.
f) mezinárodní - jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI (je tomu našemu velmi podobný).

Jaké třídy na našich výstavách jsou:
a) třída dorostu - může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 6 až 9 měsíců.
b) třída mladých - může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 9 až 18 měsíců.
c) mezitřída - může být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 15 - 24 měsíců.
d) třída otevřená - může být otevírána na všech typech výstav pro jedince starší 15 měsíců a to bez ohledu na získané tituly či absolvované zkoušky.
e) třída pracovní - může být otevřena pro jedince starší 15 měsíců a to
- 1. na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tzv. "velkým certifikátem".
- 2. na ostatních typech výstav u v bodě 1) uvedených plemen a dále pak u plemen, jejichž chovatelské kluby o možnost třídy pracovní požádaly. Typ zkoušky určuje chovatelský klub. Její složení je doloženo tzv."malým certifikátem". Podkladem pro tuto třídu je samozřejmě i certifikát velký.
Certifikáty vystavují plemenné knihy, v případě loveckých plemen plemenná kniha ČMKJ.
f) třída vítězů - může být otevřena na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní. Je přístupna psům a fenám s tzv. uznaným titulem. Jmenovitě se jedná o titul Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, šampion členského státu FCI a Interšampion. V úvahu přicházejí pouze tituly získané v třídách určených pro dospělé jedince. Např. titul Junioršampion pro zařazení do třídy vítězů neopravňuje.
g) třída šampionů - může být otevřena pouze na výstavě mezinárodní a hlásit se do ní mohou jedinci s titulem šampion členského státu FCI nebo Interšampion.
h) třída veteránů - může být otevírána na všech typech výstav a je přístupna psům a fenám starším 9 let
i) třída mimo konkurenci - je třída, ve které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této třídy většinou vystavovatelé předvádějí úspěšné psy a feny, u kterých již nestojí o další tituly, ale chtějí je kynologické veřejnosti ukázat.

Rozhodčí mají pro hodnocení psů k dispozici ocenění výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný a vyloučen z posuzování. To jsou známky, které lze využít na všech výstavách. Trochu jiné to už je s tituly a čekatelstvími. Ty musí odpovídat typu výstavy a údajům uvedeným v propozicích. Řada vystavovatelů doposud tápá v otázce titulu vítěz třídy. Ten se používá pouze na výstavách oblastních a krajských. Jinde nemá místo. Asi není nutno připomínat, že tituly nejsou nárokové.

Co lze na které výstavě zadávat, je uvedeno ve Výstavním řádu. Zvláště čekatelství bývají označována zkratkami. Jejich původ není každému zcela jasný.
S čím se tedy lze na výstavě setkat:

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ

CIB - Certifikat international de la beaute - titul Mezinárodní šampion krásy, zadávaný po získání předepsaného počtu titulů CACIB na mezinárodních výstavách psů v různých zemích sdružených v FCI. (Též titul ICH - Interšampion).
CACIB - je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Použitá písmena vyjadřují poměrně dlouhý oficiální název - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ.
CAC - je čekatelství národního (v našem případě českého) šampionátu krásy. Zkratka i tady vyjadřuje výše uvedené označení nebo spíše jeho část - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT.
CAJC - je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy mladých - CERTIFICAT D'APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT

V rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince r. CACIB, r. CAC, r. CACIT, r. CACT. Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se reservní čekatelství nezadává. Určitý drobný rozdíl je mezi čekatelstvími titulů národních - ta příslušný rozhodčí zadává a mezinárodních - ta pouze navrhuje a jejich definitivní potvrzení je pouze v pravomoci FCI.

BOB - je titul zadávaný na vyšších typech výstav ( klubová, speciální, národní, mezinárodní) a označuje vítěze určitého plemene - BEST OF BREED.
BIG - je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze určité skupiny FCI - BEST IN GRUPPE.
BIS - je titul označující vítěze výstavy - BEST IN SHOW.

U našich slovenských kolegů se můžeme setkat s titulem BOD, který označuje vítěze výstavního dne v případě vícedenních výstav - BEST OF DAY.

TITULY PRO ZKOUŠKY Z VÝKONU

Podobné zkratky lze najít i při hodnocení výkonu:

CACIT - je čekatelství mezinárodního šampionátu práce - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL
CACT - je čekatelství národního (v našem případě českého) šampionátu práce - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT DE TRAVAIL

Současný výstavní řád dává větší pravomoci vystavovateli. Ta první se týká možnosti odstoupit z posuzování. Druhá změna mu dává právo rozhodnout o tom, zda výstavní ocenění bude či nebude zapsáno do průkazu původu psa. V praxi to znamená, že určitého psa posoudí, zadá mu známku, ale pokud si to vystavovatel nepřeje, nesmí ji zapsat do průkazu původu psa. Výstavní řád ČMKU výslovně určuje, co je nutno k přihlášce na výstavu přiložit. Požadována je fotokopie průkazu původu hlášeného psa nebo feny a v případě požadavku na třídu pracovní i dříve zmíněný certifikát. Doloženy musí být i tituly opravňující k zařazení do třídy vítězů (fotokopie průkazu původu, kde jsou požadované tituly uvedeny) nebo třídy šampiónů (fotokopie diplomu, kterým je šampionát přiznán). Z požadavků FCI vyplývá nový bod Výstavního řádu, který říká, že pro zařazení do určité třídy platí věk psa dosažený den před dnem výstavy. Pro zařazení do třídy platí řádně doložené zkoušky a tituly získané do dne podání přihlášky na výstavu. Základním posláním výstavy v první řadě je posoudit exteriérové kvality předváděných jedinců, tedy zda bude nebo nebude přínosem pro další chov.

Převzato ze stránek KCHLS